خوردن شیره خرما در اصفهان توسط بازیگران کلید اسرار

خرماها در کیسه های پلاستیکی بسته بندی و تا زمان آبگیری در یخچال در دمای 1±5 درجه سانتیگراد نگهداری شدند. اسیدهای سیتریک و اسکوربیک و سوربات پتاسیم از گرید تحلیلی شرکت شیمیایی سیگما تهیه شد.

استخراج شیره خرما در اصفهان ، ارقام مختلف خرما هسته گرفته و در آب لوله کشی شسته شدند. تاریخ جدا شده از هر رقم خرد شده و با استفاده از دستگاه آب هویج گیر (Sanyo SJ-300E) عصاره گرفته و در لیوان تحویل داده شد.

به 2 قسمت تقسیم شد، قسمت اول کنترل، قسمت دوم با اسید اسکوربیک در سطوح 1% مخلوط شد که نتیجه مثبتی داشت که تمام ویژگی های کیفی خوبی داشت.

نمونه‌های مختلف شیره خرما با فرآیند پاستوریزاسیون در دمای 85 درجه سانتی‌گراد به مدت 15 دقیقه طبق سازمان مصر برای استانداردسازی و کیفیت18 تیمار شدند و تمامی آنالیزها در این تحقیق انجام شد.

شیره خرما

رطوبت، پروتئین، خاکستر، کل قندها، قندهای احیاکننده و محتویات اسیدیته کل تعیین شد 19 کل جامدات محلول بیان شده به عنوان درجه بریکس با استفاده از یک رفرکتومتر دستی تعیین شد.

قندهای غیر احیاکننده با تفاوت بین قندهای کل و قندهای احیاکننده تعیین شدند. کل جامدات با تفاوت بین درصد رطوبت و 100 تعیین شد.

نسبت بریکس به اسید با تقسیم مقدار کل مواد جامد محلول بر مقدار اسیدیته کل برای هر نمونه محاسبه شد. pH نمونه ها با استفاده از PH متر دیجیتال (HANNA، H1902 m، آلمان) اندازه گیری شد.

پلی‌فنل‌های کل استخراج و به‌عنوان میلی‌گرم معادل اسید گالیک در کیلوگرم در یک نمونه بر اساس روش Folin-Ciocalteu برآورد شدند.

محتوای مواد معدنی توسط نمونه های هضم با غلظت 5 میلی لیتر اسید سولفوریک تعیین شد. و غلظت اسید پرکلریک 0.3mL21 و با استفاده از پرکین المر 2380، اسپکتروفتومتر جذب اتمی20، ضمناً میزان فسفر به روش اسپکتروفتومتری تعیین شد.

رنگ نمونه های مختلف با استفاده از طیف رنگ سنج با مقیاس رنگ آزمایشگاهی CIE کالیبره شده با کاشی استاندارد سفید استاندارد رنگی Hunter Lab اندازه گیری شد.

دیدگاه شما با موفقیت ثبت شد.

نظرتان را ثبت نمایید.

شماره همراه شما منتشر نخواهد شد.